Yujia Zhang

Yujia Zhang

Reinforcement Learning, Bayesian Optimization, Mathematical Modeling, Networks